Pilipino chat room boy sex live Hamilton free adult chat site

Rated 4.31/5 based on 991 customer reviews

(Sing my favorite song.) Word: kapa Active Verb: kumapa Passive Verb: kapain English Definition: 1) to grope, to feel about -- KUMAPA (verb) 2) to grope for something, to feel about for something -- MANGAPA, KAPAIN (verb) Examples: 1) Kumapa siya sa dilim.(He groped in the dark.) 2) Kapain mo ang lente sa loob ng bahay.(He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo.(Just scratch your head.) 3) Mangamot ka na lang ng pusa.(Don't touch anyone you don't know.) 2) Kalabitin mo si Juan para gumising na siya.(Touch Juan so he will get up from sleep.) Word: kalabos Passive Verb: ikinalabos English Definition: 1) prisoner (noun) 2) to be imprisoned (verb) L2 Definition: Notes: Spanish Examples: Ikinalabos siya ng pulis.(Wave at Ana.) Word: kawit1 Active Verb: magkawit Passive Verb: ikawit English Definition: 1) hook (noun) 2) to get hooked (verb) 3) to get hooked accidentally -- MAKAWIT(verb) 4) to hook something -- MAGKAWIT, IKAWIT, KAWITIN (verb) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Kumawit ang pantalon niya sa pako.(His trousers got hooked on the nail.) 2) Magingat ka sa paglalakad at baka makawit ang pantalon mo sa pako.

(Don't deny that you are already married.) 2) Ikaila mo kaya na ikaw ay hindi na binata? ) Word: kain Active Verb: kumain Passive Verb: kainin English Definition: 1) food (noun) -- PAGKAIN 2) to eat (verb) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Kumain siya ng marami kagabi.(The ball rattled in the box.) 2) Huwag mong kalugin ang itlog sa kahon.(Don't shake the eggs in the box.) Word: kalong Active Verb: magkalong Passive Verb: kalungin English Definition: 1) to sit on one's lap -- KUMALONG (verb) 2) to hold on one's lap, to take someone, something on your lap -- MAGKALONG, KALUNGIN, IKALONG (verb) Examples: 1) Kumalong ang bata sa kandugan ng nanay niya.Word: kahig Active Verb: kumahig Passive Verb: kahigin English Definition: 1) scratching off a loose surface, as soil scratched off by chickens (noun) 2) to scratch off (verb) Examples: 1) Kumahig ng lupa ang manok.(The chicken scratched the ground.) 2) Kahigin mo ang mga dahong nahulog sa lupa.

Leave a Reply